topmanažer qed group rostislav jirkal: jak je důležitá týmová spolupráce, vysvětluji na výsadkové je

Donedalek Mlnsk kavrny, zn obas nad rnem vychzej prezidentt kandidti, by nejsp nezael, protoe se tam kou. Ale Caf de Paris naprask Kamp m pro Rostislava Jirkala, spoluzakladatele spolenosti Servodata, zn po25 letech odchzel jako jej prezident, speciln kouzlo. Jeho syn, dnes devtilet, je nazdi podniku zvnn coby jeho nejmlad tamgast: nafotce sp rov nemluvn vpovijanu, zatmco zbytek rodiny decentn pipj najeho zdrav.

Akoliv Jirkal chod doCaf de Paris jen nkolikrt doroka, vezdej nabdce se vten orientuje. Akdy ji rozebr sobsluhou, m autoritu. “Pro ely naeho setkn by bylo nejlep, kdybych si dal zdej vyhlen entrecte, ale napoledne je to trochu nron volba,” k ank mu dv zapravdu. Nakonec si objedn foie gras agrilovanho halibuta speenou zeleninou− mimo jin proto, e budou “hezky vypadat nafotkch”.

To je opravdu velmi ohledupln; j nasp ne navizuln strnku vci hledm navlastn chaotick stravovac nvyky. Popozdn sndani, jak by dojala idevorubce, volm krmovou zeleninovou polvku zdenn nabdky amakov lvaneky sborvkami− oboj vnadji, e tato kombinace bude psobit ponkud teritji.Sociomapping odistho stolu

“Dosvch novch rol jsem se hluboce ponoil astala se znich m ve, co je, myslm, jeden zpedpoklad ktomu, aby byl lovk spn,” k Rostislav Jirkal, kdy se ho ptm, sjakmi pocity se potvrtstolet rozvoje jednoho znejspnjch eskch IT podnik pustil doprce hned nadvou projektech souasn. Osud Servodat pr dnes sleduje tak, jako se otec dv nasyna, kdy je vevku, aby se konen osamostatnil.

Pracovn obd s Rostislavem Jirkalem


◼ Ano. Krsn msto, kter vhistorick sti Prahy pat ktm nejatraktivnjm clm, kdy si teba chcete srodinou i pteli “udlat radost”. Anebo pozvat nvtvu zezahrani.

◼ Navc dobr jdlo apkn vno, co vthle cenov kategorii mus bt samozejmost.

◼ Ale jet jsem nezaila, aby se personl podniku sm odsebe ozval stm, e si pedal podrobnosti m rezervace, azajmal se oto, zdali nebudu mt njak dal organizan pn.

◼ Jedenct bod zdeseti.

Vespolenosti QED Group, ldru voblasti aplikovan psychologie abehaviorln ekonomie, se Jirkal star orozvoj jejch program vmalch astednch firmch. QED Group pila napklad suniktn metodou vizualizace tmovch vztah, zan stoj matematik apsycholog Radvan Bahbouh. “Sociomapping” se u tm 20let vyuv kzefektivnn spoluprce vkorporacch, sttn sprv, ale tak teba varmd.

“Dleitost poznatk zskanch zesociomappingu vysvtluji navsadkov jednotce. Lid, kte spolu jdou doakce, jsou jeden nadruhm naprosto zvisl. Vjimky neexistuj. Pokud se dostav pochybnost− nejsem si napklad jist, e mi ten druh doke krt zda−, tmov spoluprce se bort. Vexponovanch tmech me dojt kfatlnm chybm,” vysvtluje Jirkal.

QED Group vak nem vportfoliu jen tento “trhk”− kdy se zajmm oto, kolik zprogram osobnho rozvoje u Jirkal odnstupu absolvoval, usmje se: “Se zakladatelem Bahbouhem se znme vce ne deset let, protoe byl aje mm osobnm kouem. Bhem na spoluprce jsem nasob vyzkouel skoro vechno, co QED um.” Nalidech, kte nasob soustavn pracuj, vak bv zajmav jet jin vc: Co se jim nasob neda zvldnout?

“Jestli si to mj kou pete, pobav se: pod mm handicap vprci spaprovmi dokumenty. Opakovan jsme spolu eili, jak vypad moje pracovn prosted. Vnitn jsem vyznavaem pouky, e podek je pro blbce, protoe inteligent ovld chaos, ale ono to plat jen dourit mry,” smje se Jirkal. Potto odpovdi je teba hovor nachvli peruit, protoe gentleman pi jdle nehovo, atak se zatm, bohuel, nedostal ani kpedkrmu.

Co se dje vkyberarn

Jirkalova mise vQED Group vak pmo souvis isjeho druhou rol− lenstvm vpedstavenstvu izraelskho start-upu Cybergym Europe. “Podobnch trninkovch arn, jako jsme vybudovali vestednch echch, je nasvt jen nkolik. Cybergym vytv podmnky pro tmov trnink vkyberbezpenosti, kter je m dl dleitj. Souasn praxe vorganizacch, je se potebuj brnit tokm zven, obvykle vypad tak, e se lid kol individuln, napklad podle toho, najak jsou pozici,” l Jirkal. Ale to pr jako pprava nareln ohroen nefunguje dobe.

Jestli si to mj kou pete, pobav se: Pod mm handicap v prci s paprovmi dokumenty.

“Krychlmu asprvnmu rozhodnut, kter ochrn infrastrukturu− anebo zabrn ekonomickm ztrtm− mus tm obrnc dojt spoluprac nankolika rovnch,” vysvtluje anaznauje, kde se prolnaj aktivity Cybergymu aQED Group.

“Souvislost je zde inn ipinn− QED pin nstroje pro zefektivnn tmov spoluprce. Nen pitom bez zajmavosti, e izraelsk strana dn podobn metody nevyuv. Avte pro? Protoe je nepotebuje. Spoluprci maj zakdovanou vDNA, ij vn odmala,” uzavr, zatmco se zdrav smajitelem Caf de Paris Pavlem Culkem. “Pt si urit dejte zdej entrecte,” doporuuj shodn.